Dr. Akshaya K. Das

akshaya.das@berkeley.edu

 

Pitzer Theory Center
University of California Berkeley

B. Sc. Chemistry, Ravenshaw University M. Sc. Chemistry, IIT Kanpur, India

Ph.D Chemistry, University of Basel, Switzerland